Deel:

De man dy´t hout dûnsje liet - Under de toer - 1e Exloërmond (Drenthe) - 21 februari 2018 / 27 februari 2018

© 5a6f711e400d1.jpg

Dûns- en teaterfoarstelling Houtklopjen. Golvjende blombledsjes, hast echte trompetten. Tear en beweechlik… mar fan hout.

It libben en it prachtige houtsnijwurk fan Hermannus Berkenbijl krijt yn de Mariatsjerke fan Mantgum romte om ferteld en útbylde te wurden troch de mienskip. Mei dûns, teater en muzyk - makke mei houtsnijgelûden - in bysûndere belevenis dy‘st net misse meist! De foarstelling is in ‘Under de toer’ projekt.

Besikers wurde fanôf it treinstasjon oer it wetter nei de foarstelling ta fearn en wurde fia it doarpshûs ‘Wjukken’ nei de Mariatsjerke tabrocht.

Sjoch en erfaar hoe’t it hout dûnset!

Details van dit evenement

Evenement: 2 uren | Kosten: € 15,00
Locatie: Maria tsjerke | S. van Galemawei 3 | 9022 AA 1e Exloërmond (Drenthe)
Organisatie: Willy van Assen | 0641425172 | dunsjendhout@danswil.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.