Deel:

Toanielferiening It Moat Kinne spilet Bloedbân. - Broeksterwâld - 09 februari 2018 / 17 februari 2018

© 5a2d52ff082d4.jpg

Troch in oerienkomst tusken twa froulju groeie twillingbroers Eduard en Michael apart fan elkoar op sûnder dat se fan elkoars bestean witte meie.De ien yn riikdom, de oar yn earmoed. De libbens fan de jonges lizze fier útelkoar mar se wurde freonen.. Bloedbroers! Soenen beide memmen foarkomme kinne dat de wierheid útkomt en kin se sels libje mei in skjin gewisse?

Sjoch it op 9, 10, 16 en 17 febrewaris 2018 yn Broeksterwâld. kaarten fia de website www.itmoatkinne.nl of yn doarpshûs De Pipegael.

Details van dit evenement

Evenement: 9,10,16 en 17 februari 2018 | Kosten: 14,50
Aanmelden: Via website |
Locatie: Doarpshűs de Pipegael | Ds. feitsmawei 1 | 9108 N Broeksterwâld
Organisatie: Toanielferiening It Moat Kinne | 06-22068697 | ynfo@itmoatkinne.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.